Ny vannforsyning Vestfjelldammen

Leveringen består av grunnarbeid og rør arbeid på ny vannforsyning til Hammerfest. Arbeidet omfattet: Inntaksledning ut til 30-40 m dyp i Vestfjelldammen. Borehull inn i Vestfjelldammen. 150 – 250 m. Grunnarbeid og rørleggerarbeid for etablering av overføringsledning fra borehull ved Vestfjelldammen og ned til nytt høydebasseng ovenfor Tunnelbakken. (Ca 3350 m inkl. inntaksledning og borehull).

Ledningen skal ligge i grunn grøft og være pre isolert. På veien skal ledningstraseen krysse Freidigvannet og Inntaksdammen ved at den senkes ned på bunnen. Rørledningene består av 400-450mm duktile pe rør. Det er lagt til sammen ca 3 km rør over land samt legging av rør i Vestfjelldammen, Ingebriktsvannet og intaksdammen.

Grunnarbeid og rørleggerarbeid for etablering av nye vannledninger mellom nytt høydebasseng og vannbehandlingsanlegg, samt tilkoblinger til eksisterende ledningsnett ved Tunnelbakken. Utbedring av veg mellom vannbehandlingsanlegget og Vestfjelldammen. Opparbeiding av ny adkomstveg til Høydebassenget

Prosjektfakta

Oppdragsgiver: Hammerfest Kommune
Utført: 2014 – 2016
Verdi: ca 38 mill NOK
© Viggo Eriksen AS
Utviklet av:
pencilphone-handset